Riga Card norēķnu sistēmas juridisko personu konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi

 1. Noteikumos izmantotie termini
  1. Banklink maksājums – Latvijas banku internetbankas risinājumus ar kura palīdzību Klients var veikt norēķinus ar Emitentu, izmantojot bankas piedāvāto risinājumu.
  2. Darījuma apmērs – Klientu – juridisko personu noteiktā darījuma summa norēķiniem Sistēmā, kas kalpo kā ierobežojošs limits (uzstādījums Sistēmā), lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem ar Tirgotājiem. Darījuma apmērs ir uzskatāms par priekšapmaksu Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr. 206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” 2.10.punkta izpratnē.
  3. Elektroniskā nauda – elektroniskā nauda, kuru emitē Emitents apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Klientiem – fiziskām personām un par Tirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem. Elektronisko naudu Emitents atpērk apmaiņā pret reālo naudu (euro un euro centiem).
  4. Elektroniskās naudas atpirkšana – Emitenta veiktā darbība, kuras laikā no Klienta Elektroniskās naudas konta tiek noņemti Elektroniskās naudas līdzekļi un atbilstošs reālās naudas apmērs tiek izmaksāts Klientam.
  5. Elektroniskās naudas emisija – Emitenta veiktā darbība, kuras laikā Emitenta Klienta Elektroniskās naudas kontā tiek ieskaitīts reālās naudas līdzekļiem atbilstošs Elektroniskās naudas apmērs.
  6. Emitents – Latvijas Republikas elektroniskās naudas iestāde – SIA “Rīgas karte” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003979933, adrese: Cēsu iela 31-3,  Rīga, LV-1012), reģistrēta 30.01.2013. Elektroniskās naudas iestāžu reģistrā (Nr. 06.12.01.482/11) un kuras darbību uzrauga  Finanšu un Kapitāla tirgus komisija.
  7. Identifikators – Klienta identifikators Sistēmā, Klienta tālruņa numurs.
  8. Lietotne (Mobilā lietotne) – Riga Card lietojumprogrammatūra, kas paredzēta konkrētu datu apstrādes Sistēmas lietotājam (Klientam), nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Lietotne darbojas viedtālruņos, neatkarīgi no citām sistēmām.
  9. Līgums – Riga Card elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums (1.pielikums).
  10. Maksas autostāvvieta – pašvaldības valdījumā vai privātīpašumā esoša teritorija, kas ir izveidota transportlīdzekļu novietošanai, tajā skaitā Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” minētās maksas autostāvvietas.
  11. Komercaģenta līgums - Komercaģenta līgums starp Emitentu un Klientu - juridisku personu par Riga Card norēķinu sistēmas aktivizēšanu un izmantošanu (2.pielikums).
  12. Noteikumi - Riga Card norēķinu sistēmas konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi, šie noteikumi.
  13. Pakalpojums – Lietotnē esošie Maksas autostāvvietu, Jūrmalas iebraukšanas caurlaides apmaksas, Rīgas sabiedriskā transporta biļešu apmaksas, Maksas autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumu apmaksas pakalpojumi.
  14. Personas datu apstrāde - nozīmē jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.
  15. Personalizētā viedkarte (e-talons) – viedkarte, kuru izsniedz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un kuras lietotājam tiek dotas tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības , tās kapitālsabiedrību un Tirgotāju piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības, un kura ir izmantojama norēķiniem par Rīgas pilsētas pašvaldības tās kapitālsabiedrību un Tirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī apliecina personas statusu un identitāti.
  16. Personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte (ID karte).
  17. Profils – Lietotnes sastāvdaļa, Klienta personīgais kabinets - profils, kurā Klientam ir iespējams pārlūkot savu Kontu, apskatīt darījumu vēsturi, apmaksāt Maksas autostāvvietu pakalpojumus, kā arī veikt izmaiņas Lietotnes uzstādījumos. Vienam mobilā tālruņa numuram Sistēmā tiek izveidots viens Klienta profils.
  18. Reklamācija – Klienta ierosinātā Elektroniskās naudas darījuma apstrīdēšana.
  19. Konts – Sistēmas sastāvdaļa, kas ietver informāciju par Klienta līdzekļu apmēru  Sistēmā. Sistēmā esošs konts, kas tiek identificēts pēc Klienta tālruņa numura.
  20. Klients - mobilā tālruņa vai citu elektronisku ierīču lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram Sistēmā ir atvērts Konts un kas to lieto atbilstoši Līguma vai Komercaģenta līguma noteikumiem.
  21. Sistēma – Riga Card tīmekļa vietnes (www.RigaCard.lv) daļa, norēķinu sistēma, kurā Klients var veikt maksājumus ar Emitenta emitētu Elektronisko naudu, izmantojot mobilo tālruņu īsziņas, lietotnes vai citus elektroniskus risinājumus, kurus nodrošina Emitents.
  22. Tirgotājs - preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas ir apņēmies pieņemt Emitenta emitēto Elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli par tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un ar Sistēmas starpniecību saņem naudas līdzekļus par tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Tirgotājs ir datu pārzinis datiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Tirgotāja sniegto pakalpojumu.
  23. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietnes ar adresi : www.rigacard.lv.
 2. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie Noteikumi nosaka Riga Card norēķinu Sistēmas Konta aktivizēšanas un izmantošanas kārtību, tostarp Lietotnes Pakalpojumu apmaksas un lietošanas  kārtību.
  2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Riga Card Klientiem, kuri izmanto Lietotni Emitenta nodrošināto Pakalpojumu apmaksai.
  3. Klients piekrīt šiem Noteikumiem ar brīdi, kad tiek noslēgts Līgums starp Emitentu un Klientu un pirms Konta papildināšanas, un atzīst tos par saistošiem.
  4. Emitents izsaka piedāvājumu noslēgt Līgumu publiski, ievietojot to Tīmekļa vietnē un Lietotnē, kā arī  informē par Līguma noslēgšanas iespēju un  iepazīšanos ar Noteikumiem ar  Tīmekļa vietni un Lietotni saistītajos reklāmas materiālos, kas ir pieejami Klientam.
  5. Klienta piekrišana noslēgt Līgumu un Noteikumu akceptēšana tiek izteikta ar brīdi, kad Klients ir reģistrējies Tīmekļa vietnē vai Lietotnē un kļuvis par Klientu Līguma 5.punkta noteiktajā kārtībā, ar šim darbībām apliecinot, ka ir iepazinies un piekritis Noteikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
  6. Noteikumu 2.5.punktā noteiktās darbības tiek uzskatītas par Klienta beznosacījuma piekrišanu Emitenta publiski izteiktajam piedāvājumam.
  7. Saskaņā ar iekšējām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas politikām un riska līmeņa izvērtējumu, Emitents akceptē tikai tāda Klienta piekrišanu Noteikumiem un Līguma noteikumiem, kas, izmantojot distances saziņas līdzekļus, izteikta izmantojot vienīgi Latvijas mobilo operatoru tālruņu numurus un šo operatoru atbalstīto pieslēgumu.
  8. Šie Noteikumi un Līgums ir sagatavots, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas, kas Emitentam uzliek par pienākumu iegūt par Klientu identificējošās ziņas, sniedzot Līgumā ietvertās informācijas skaidrojumu Pakalpojumu apmaksai, kā arī atteikuma tiesības ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, un citu informāciju, kas Emitentam kā Elektroniskās naudas iestādei ir nepieciešama Pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros.
  9. Kontā esošo Klienta Elektronisko naudu ir iespējams izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem.
  10. Šiem Noteikumiem ir piemērojami  2021.gada 8.septembra RP SIA “Rīgas satiksme” noteikumi NOTEIKUMI Nr.INA-NOT/2021/8 “Abonementa biļešu izmantošanas kārtība” Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošie noteikumi Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” un citu Maksas autostāvvietu un Pakalpojumu iekšējie noteikumi.

3.Noteikumu stāšanās spēkā

 1. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir piekritis Līguma nosacījumiem  un Noteikumiem un izteicis  beznosacījuma piekrišanu, kā arī veicis Noteikumu 5. un 6.punktos minētās darbības.
 2. Šie Noteikumi un Līgums ir uzskatāms par juridisku vienošanos starp Emitentu un Klientu, kas stājās spēkā Līguma 3.1.punkta noteiktajā kārtībā.
 3. Līgums un noteikumi  ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
 4. Aktivizējot un papildinot Kontu, Klients apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu uzņemties tiesības un pienākumus, kas izriet no šo Noteikumu un Līguma noteikumiem, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt.
 5. Maksas autostāvvietu lietošana vai citu Pakalpojumu  lietošanas uzsākšana no Klienta puses ir uzskatāma par Klienta piekrišanu šiem Noteikumiem un  Līgumam un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp Klientu  un Emitentu.

4.Elektroniskās naudas Konta atvēršana

 1. Savu piekrišanu šiem Noteikumiem un Līgumam, aktivizējot Sistēmu, Klients apliecina, veicot šādas secīgas darbības:
  1. nosūtot īsziņu (SMS) ar tekstu “JAUNS” uz tālruņa numuru 8585 (visas SMS komandas pieejamas šeit: https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas);
  2. ievadot savu telefona numuru Lietotnē;
  3. reģistrējoties Tīmekļa vietnē (www.rigacard.lv).
 2. Pirmo reizi autorizējoties Tīmekļa vietnē vai Mobilajā Lietotnē, Klients Sistēmas aktivizēšanu veic, iepazīstoties un piekrītot Līgumam un Noteikumiem.
 3. Sistēmu var aktivizēt vienīgi  Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstītie virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu.
 4. Pakalpojumu “Jūrmalas caurlaides apmaksa”, “Maksas autostāvvietu apmaksa” lietošana ir iespējama tikai no Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstīto virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu, ja šādi pakalpojumi Lietotnē ir pieejami.
 5. Emitents, saņemot Klienta Konta aktivizācijas pieteikumu, uzskata, ka Klients ir piekritis Līgumam un Noteikumiem un tie ir stājušies spēkā. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi, Emitents Klientam atver Elektroniskās naudas Kontu.
 6. Visām darbībām Sistēmā kā Klienta Identifikators tiek izmantots viņa mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram Sistēmā tiek izveidots viens Klienta Profils. Vienu un to pašu Klienta Profilu ir atļauts lietot paralēli vairākās ierīcēs.
 7. Pēc Elektroniskās naudas Konta atvēršanas, Emitents nosūta Klientam pieejas datus Sistēmai (Klienta lietotājvārdu, kas ir mobilā tālruņa numurs, un sākotnējo pieejas paroli), kurus Klients izmanto, lai pabeigtu reģistrāciju Sistēmā un varētu izmantot Elektroniskās naudas Kontu.
 8. Klients ir personīgi atbildīgs par sava Konta datu, t.sk. lietotājvārda un paroles, neizpaušanu citām personām.

5.Klienta reģistrācija un identifikācija Sistēmā

 1. Pirms Elektroniskās naudas Konta izmantošanas, Klients (fiziska persona) sniedz par sevi šādu informāciju:
  1. Piekrišanu Līguma nosacījumiem;
  2. Piekrišanu Noteikumiem;
  3. Piekrišanu fizisko personu datu apstrādei;
  4. Maksājuma kartes vai bankas konta datus;
  5. Vārdu un uzvārdu, personas kodu;
  6. Citu informāciju, ja to pieprasa Emitents saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  7. Klientam ir pienākums reģistrēties Sistēmā, izmantojot tikai personīgo informāciju un savus personas datus. Klients ir atbildīgs par viņa sniegto un Sistēmā ievadīto datu pareizību.
 2. Emitents informē Klientu, ka 5.1. punktā sniedzamās ziņas Emitentam ir iegūstamas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu un ar šiem likumiem saistītos tiesību aktus.
 3. Klients piekrīt sniegt Emitentam pieprasītās papildus ziņas, ja tādas ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Emitenta kā  reģistrētas Elektroniskās naudas iestādes darbību.
 4. Gadījumā, ja Klients nav norādījis vai ir norādījis nepatiesus datus, kas minēti 5.1.punktā, Emitentam ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas Konta atvēršanu vai uz laiku, līdz informācijas pārbaudei, apturēt Elektroniskās naudas Konta darbību.
 5. Klientam ir pienākums uzturēt aktuālus identitātes datus, tajā skaitā kontaktinformāciju. Izmaiņu gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Emitentu. Klients izmaiņas var reģistrēt Sistēmā.
 6. Ja Klients – juridiska persona – vēlas izmantot Lietotnē pieejamos Pakalpojumus, tā atver Kontu, noslēdzot Komercaģenta līgumu ar Emitentu. Veidlapa līguma noformēšanai ir publicēta šeit:
  • .

Komercaģenta līgums un tā noteikumi ir publicēti šeit: https://smsriga.rigassatiksme.lv/media/upload/ligums.pdf.

 1. Emitents informē, ka Klientam – juridiskai personai, piemērojot Darījuma apmēru, ir pieejami šādi Pakalpojumi: Maksas autostāvvietu un Jūrmalas caurlaides apmaksa. Pakalpojumu apmaksā Klients saskaņā ar Emitenta izrakstīto rēķinu, ņemot vērā Darījuma apmēru un faktiski izmantotos Pakalpojumus. Pēc Emitenta izrakstītā rēķina apmaksas saņemšanas, Klienta Darījuma apmēra limits tiek atjaunots, savukārt, ja apmaksa nav savlaicīgi veikta, Emitents neatjauno Klienta Darījuma apmēru un Pakalpojums nav pieejams līdz Klienta saistību segšanai pret Emitentu.
 2. Komercaģenta līgums ar Klientu - juridisku personu tiek noslēgts rakstiski vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
 3. Emitents informē Klientu, ka, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas, kas Emitentam uzliek par pienākumu iegūt par Klientu identificējošās ziņas un Emitentam kā Elektroniskās naudas iestādei ir nepieciešama Pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros, pirms Konta atvēršanas ir tiesības pieprasīt šādas Klienta - juridiskās personas identificējošās ziņas:
  1. Uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru;
  2. Informāciju par Konta Darījuma apmēru;
  3. Informāciju par Klienta paraksttiesīgajām personām;
  4. Informāciju par ar Komercaģenta līguma izpildi atbildīgo personu;
  5. Klienta reģistrācijas dokumentus.
 4. Emitents saskaņā ar šo Noteikumu 5.9.punktu ir tiesīgs iegūt ziņas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādnieku reģistra, Maksātnespējas reģistra u.c. Latvijas esošajām datu bāzēm pirms Konta atvēršanas un pirms Darījuma apmēra piemērošanas Klientam.
 5. Noslēdzot Komercaģenta līgumu, Klients – juridiska persona iesniedz pakalpojuma  lietotāju sarakstu, Darījuma apmēru vai jebkādus citus ierobežojumus, kuri izmantos Emitenta nodrošinātos Pakalpojumus juridiskās personas vārdā.

6.Konta papildināšana un lietošana

 1. Klients pēc Konta atvēršanas ir tiesīgs iegādāties Emitenta Elektronisko naudu. Elektroniskā nauda tiek ieskaitīta Klientam atvērtajā Kontā un Klientam ir iespēja pārliecināties par Kontā veiktajiem darījumiem un Elektroniskās naudas atlikumu Sistēmā.
 2. Lai uzsāktu Maksas autostāvvietu apmaksu, Klientam ir jāpapildina Konts, veicot Elektroniskās naudas iegādi:
  1. Izmantojot Eiropas Savienības kredītiestādes vai finanšu iestādes izdotu maksājuma karti, manuāli ievadot kartes datus Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē;
  2. izmantojot Emitenta piedāvāto Banklink maksājuma pieslēgumu no kādām no Latvijā esošām kredītiestādēm;
  3. piesaistot Kontam Eiropas Savienības kredītiestādes vai finanšu iestādes izdotu maksājuma karti Timekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē. Šajā gadījumā Klientam ir iespēja izvelēties iespēju, kad Konts tiks papildināts automātiski sadaļā “Automātiskā konta papildināšana”,  aktivizējot automātiskās papildināšanas funkciju, ja Konta atlikums būs zemāks kā Klients ir norādījis Konta atlikumā pie kura veikt papildināšanu (0,50, 1,00, 2,00 vai 5,00 EUR).
 3. Emitents var noteikt citas Riga Card Konta papildināšanas vietas un veidus, ievietojot informāciju Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.
 4. Kontam ir noteikti šādi limiti:
  1. minimālais Konta papildināšanas limits ir 3,00 EUR (trīs eiro, 00 centi);
  2. maksimālais Konta papildināšanas limits ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro);
  3. maksimālais Konta papildināšanas limits vienā reizē 70,00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi).
  4. Konta kopējā summa pēc papildināšanas nedrīkst pārsniegt 150 (viens simts piecdesmit eiro). Ja Klients vēlēsies papildināt Kontu pārsniedzot Noteikumu 6.4.2. punktā noteikto, Klients par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē un Konta papildināšana netiks veikta Sistēmas ierobežojošo uzstādījumu dēļ.
 5. Emitents papildina Klienta Kontu atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai uzreiz pēc maksājuma apstrādes. Par Konta papildināšanu Klients īsziņas veidā saņem automātisku paziņojumu.
 6. Ja Konta kopējā apgrozība pārsniegs dienas vai mēneša noteikto limitu, Lietotājs par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē vai saņemot īsziņu, un Konta papildināšana netiks veikta.
 7. Sistēmas izmantošana ir bez maksas, izņemot, ja tiek piemērotas noteikta maksa saskaņā ar Noteikumiem un grozījumiem šajā Līgumā, grozījumus Emitentam publicējot ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms to stāšanās spēkā Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.
 8. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Klientam ir jāveic apmaksa saskaņā ar mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.
 9. Klientam ir pienākums veikt samaksu pirms Pakalpojuma saņemšanas vai tā laikā, izņemot gadījumus, ja Tirgotājs ir noteicis citādu samaksas kārtību. Maksas autostāvvietu izmantošanas gadījumā tiek piemērota maksa, kas ir atkarīga no Maksas autostāvvietu operatora cenrāža un Maksas autostāvvietas izmantošanas laika, tāpēc Klientam ir jāievēro Līguma un Noteikumu, ka arī Maksas autostāvvietu operatoru iekšējo noteikumu nosacījumu prasības, kuras ir publicētas Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē un šo Maksas autostāvvietu operatoru mājas lapās.
 10. Gadījumos, ja Klients maksā par Pakalpojumu, kas ir atkarīgs no patērētā laika, Emitents ir tiesīgs samazināt Konta atlikumu Klientam par summu, kas ir nepieciešama minimālā pakalpojuma laika (soļa) apmaksai. Ja Klients neizmanto visu minimālā pakalpojuma laiku (soli), atlikums Klientam netiek atgriezts.
 11. Izmantojot Riga Card Kontu norēķiniem, Sistēmā tiek samazināts Klienta Konta atlikumu par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Riga Card Konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Klients tiek informēts, no Sistēmas nosūtot informāciju Klientam ar Mobilās lietotnes un/vai īsziņas starpniecību.
 12. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Klientam, izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu papildus šiem Noteikumiem, tiek norādītas Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.
 13. Klientam – juridiskajai personai – pēc Komercaģenta līguma noslēgšanas un šo Noteikumu akceptēšanas, Emitents piemēro sākotnējo Darījuma apmēru kas nav augstāks kā 500 EUR (pieci simti euro) mēnesī.
 14. Emitents veic Darījuma apmēra kontroli saskaņā ar Komercaģenta līguma noteikumiem un šo Noteikumu 5.7.punktu.

7.Riga Card Konta lietošana

 1. Sistēmas izmantošana ir bez maksas, izņemot, ja tiek piemērotas noteiktās maksas saskaņā ar Sistēmas lietošanas cenrādi un Lietotājs papildus izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par ko Lietotājs pirms Pakalpojuma izmantošanas tiek informēts Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.
 2. Norēķinoties ar Tirgotāju par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tiek piemērots Tirgotāja noteiktais preču vai pakalpojumu cenrādis.
 3. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Lietotājam jāveic apmaksa saskaņā ar sava mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.
 4. Izmantojot RigaCard Kontu norēķiniem, Konta atlikums Sistēmā tiek samazināts par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja RigaCard Konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Klients tiek informēts,  no Sistēmas nosūtot informāciju Klientam uz Mobilo lietotni un/vai īsziņas veidā.
 5. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Klientam, izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē.

8.Maksas autostāvvietu apmaksa

 1. Klientam, pirms iebraukšanas Maksas autostāvvietā un pirms Maksas autostāvvietas uzsākšanas, ir pienākums iepazīties ar Maksas autostāvvietas iekšējiem lietošanas noteikumiem un tarifiem. Tarifu zonu karte pieejama šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/pakalpojumi/autostavvietu-pakalpojumi/autostavvietu-pakalpojumi/, https://www.europark.lv/.
 2. Lai Klients varētu veikt Maksas autostāvvietu apmaksu, Klientam jāatver Konts, jāreģistrējas Sistēmā un jāveic Konta papildināšana atbilstoši šo Noteikumu 6. punktam.
 3. Klientam ir pienākums uzsākt Maksas autostāvvietas apmaksu ar Lietotni nekavējoties pēc transportlīdzekļa novietošanas Maksas autostāvvietā, atrodoties pie transportlīdzekļa, ja vien konkrētās Maksas autostāvvietas iekšējos lietošanas noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.
 4. Pēc Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšanas Lietotnē, Klients nekavējoties izbrauc no Maksas autostāvvietas, ja vien konkrētās Maksas autostāvvietas iekšējos lietošanas noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.
 5. Maksas autostāvvietas uzsākšana un apturēšana:
  1. Maksas autostāvvietu apmaksas uzsākšanas un apturēšanas kārtība ar Lietotni ir publicēta šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/pakalpojumi/autostavvietu-pakalpojumi/ar-telefonu/;
  2. Veicot Maksas autostāvvietas apmaksu ar Lietotni, Klientam ir jāpārliecinās, ka Maksas autostāvvietas apmaksa ir uzsākta, sagaidot brīdi, kad Lietotnē parādīsies Maksas autostāvvietas laika uzskaite;
  3. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas kārtība ar īsziņu (SMS) pieejama šeit: https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/pamaciba/privatpers;
  4. Lai uzsāktu Maksas autostāvvietas apmaksu ar īsziņu, Klientam pēc veiksmīgas reģistrācijas Sistēmā jānosūta īsziņa uz tālruņa numuru 8585 ar tekstu “START”, automašīnas numuru un tarifa zonu, kurā novietota automašīna atbilstoši tarifa zonu kartei, kas norādīta šo Noteikumu 9.1.punktā. PIEMĒRS:START PO5933 A vai atbilstošā zona norādīta uz Maksas autostāvvietas elektroniskās kontroles iekārtas;
  5. Veiksmīgas Maksas autostāvvietas apmaksas gadījumā, Klientam tiks nosūtīta bezmaksas atbildes īsziņa par Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu, kurā norādīts transportlīdzekļa numurs un izvēlētā Maksas autostāvvietas zona. PIEMĒRS: Auto AB1234 novietots zona D. Šī atbildes īsziņa ir bezmaksas pakalpojums, kas tiek automātiski aktivizēts, lai informētu Klientu par Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu. Pilns SMS komandu saraksts pieejams šeit: https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas;
  6. Neveiksmīgas Maksas autostāvvietas apmaksas gadījumā, Klientam tiks nosūtīta bezmaksas atbildes īsziņa par Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu, kurā norādīts vispārīgs paziņojums Maksas autostāvvietas uzsākšanai. PIEMĒRS: Sūti START numurs zona, lai uzsāktu stāvvietas apmaksu; STOP numurs, lai apturētu. Aizpildi veidlapu mājas lapā, lai reģistrētos kā juridiskā persona. Šī atbildes īsziņa ir bezmaksas pakalpojums, kas tiek automātiski aktivizēts, lai informētu Klientu par Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu. Pilns SMS komandu saraksts pieejams šeit: https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas.
 6. Ja Klients vēlās apmaksāt Maksas autostāvvietu uz noteiktu laiku, īsziņas teksta beigās aiz atstarpes Klients pievieno minūšu skaitu, kad Maksas autostāvvietas apmaksai automātiski jābeidzas. PIEMĒRS:START PO5933 A 30.
 7. Veicot Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu, Klientam ir jāpārliecinās par Emitenta sūtītās īsziņas saturu. Īsziņas saturā var būt gan Maksas autostāvvietas apstiprināšanas, gan noraidīšanas informācija. Gadījumā, ja Klienta Kontā nebūs pietiekami Elektroniskās naudas līdzekļi Maksas autostāvvietas apmaksai, Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšana tiks atteikta.
 8. Vienlaicīgi vienam transportlīdzeklim var būt uzsākta tikai viena Maksas autostāvvietas apmaksa.
 9. Gadījumā, ja Klientam Lietotnē ir pieejams juridiskās personas Konts, pirms Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas, Klients izvēlas, vai Maksas autostāvvietas apmaksa tiks veikta ar Klienta – juridiskās personas – Kontu vai privāto Kontu.
 10. Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšanu, ja apmaksa veikta ar Lietotni, veic, nospiežot Lietotnē pogu “Apturēt stāvvietu”.
 11. Lai apturētu Maksas autostāvvietas apmaksu ar īsziņu, Klientam jānosūta īsziņa ar tekstu “STOP” uz tālruņa numuru 8585. PIEMĒRS:STOP PO5933.
 12. Nosūtot īsziņu par Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšanu, veiksmīgas Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšanas gadījumā, Klientam tiks nosūtīta bezmaksas atbildes īsziņa par Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšanu, kurā norādīts transportlīdzekļa numurs un izvēlētā Maksas autostāvvietas zona. PIEMĒRS: Auto AB1234 zona A stāvvietas apmaksa pārtraukta. Šī atbildes īsziņa ir bezmaksas pakalpojums.
 13. Klients var uzzināt Konta bilanci, nosūtot īsziņu ar tekstu “KONTS” uz tālruņa numuru 8585. Klientam tiks nosūtīta bezmaksas atbildes īsziņa par Konta atlikumu. Informāciju par Klienta uzsāktajām Maksas autostāvvietām var uzzināt nosūtot īsziņu ar tekstu “STATUS”.
 14. Plašāku informāciju par Konta bilanci un veiktajiem maksājumiem, Klients var iegūt Tīmekļa vietnē, ievadot mobilā telefona numuru un paroli, ko saņēma reģistrējoties Sistēmā.
 15. Maksas autostāvvietu apmaksas kontroli veic Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, veicot Klienta Maksas autostāvvietas apmaksas pārbaudi pēc Klienta transportlīdzekļa numura.
 16. Gadījumā, ja Klients nav veicis Maksas autostāvvietas apmaksu, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.206 vai Maksas autostāvvietas apsaimniekotāja iekšēji izdotiem noteikumiem, Maksas autostāvvietu apsaimniekotājam ir tiesības izrakstīt paziņojumu par nesamaksāto Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu. Ja Klients vēlās uzsākt Maksas autostāvvietas apmaksu pēc paziņojuma par nesamaksātās Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksas saņemšanas, Klientam tiek nosūtīta šāda bezmaksas informatīva īsziņa: Novietotā auto NUMURS apmaksa nav uzsākta. Jums tiek izrakstīts pēcapmaksas paziņojums.
 17. Emitents nenes atbildību par Klienta saistību neizpildi pret Maksas autostāvvietu apsaimniekotāju.

 

9.Maksas autostāvvietas pēcapmaksas paziņojumu apmaksa

 1. Klientam ar Lietotnes starpniecību ir iespējams apmaksāt vienīgi RP SIA “Rīgas Satiksme” apsaimniekoto Maksas autostāvvietu paziņojumu par nesamaksāto Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu (turpmāk – pēcapmaksas paziņojums).
 2. Maksas autostāvvietu pēcapmaksas tarifus, piemērošanas apmaksas, iekasēšanas un to apstrīdēšanu kārtību nosaka Rīgas domes saistošajiem noteikumi Nr.206.
 3. Gadījumi, kad piemērots Maksas autostāvvietas pēcapmaksas paziņojums ir noteikti šeit:
 4. .
  1. Pēcapmaksas tarifi ir pieejami šeit:
 5. .
  1. Lietotnē Klientam ir nodrošinātas šādas iespējas:
   1. aktivizēt pēcapmaksas paziņojumu saņemšanu Lietotnē tiešsaistes režīmā, ar iespēju apmaksāt saņemto pēcapmaksas paziņojumu;
   2. veikt pēcapmaksas paziņojuma apmaksu ar pēcapmaksas paziņojuma numura skenēšanu. 
  2. Lai aktivizētu pēcapmaksas paziņojumu saņemšanu Lietotnē tiešsaistes režīmā, Klients:
   1. Lietotnes pamatizvēlnē izvēlas sadaļu “Visi pakalpojumi” - “Pēcapmaksas paziņojumi”;
   2. sadaļā – “Pēcapmaksas paziņojumi” tiks atvērts pēcapmaksu paziņojumu saņemšanas reģistrēšanas uzaicinājums, kurā Klients izvēlas “Reģistrēties”;
   3. Klients izsaka piekrišanu Vienotā Pakalpojumu Pieteikuma Portāla “Autentifikācijas lietošanas noteikumiem” un  izvēlas banku, lai veiktu pirmreizējo pieslēgšanos pakalpojumam, veic autentifikācijas procedūru un apstiprina, ka personas dati tiks nodoti pakalpojumu sniedzējam;
   4. pēc noteikumu apstiprināšanas tiek atvērts Vienotā Pakalpojumu Pieteikuma Portāla profila skats ar personas datiem (dati, kas tika saņemti no bankas). Šajā skatā Klients pievieno transportlīdzekli, nospiežot pogu “Transportlīdzekļi”. Nākamajā skatā Klients nospiež pogu “Pievienot”, ievadot transportlīdzekļa datus un nospiež pogu “Saglabāt”.
  3. Ja Klientam rodas jautājumi par Maksas autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumu aktivizēšanu vai apmaksu Lietotnē, Klientam jāsazinās ar Sistēmas atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 8585.
  4. Lai veiktu pēcapmaksas paziņojuma apmaksu Lietotnē ar pēcapmaksas paziņojuma numura skenēšanas funkcionalitāti, Klients:
   1. Lietotnes sadaļā “Visi pakalpojumi” izvēlās “Apmaksāt paziņojumu”, kur tiks atvērts skats ar aicinājumu “Nolasīt”, t.i. skenēt svītrkodu. Lai skenētu pēcapmaksas paziņojuma numuru, Klients nospiež “Nolasīt”, pietuvinot pēcapmaksas paziņojuma svītrkodu mobilā tālruņa kamerai, atbilstoši Lietotnes norādēm;
   2. gadījumā, ja Klientam neizdodas noskenēt pēcapmaksas paziņojuma numuru, ir iespēja ievadīt pēcapmaksas paziņojuma numuru manuāli, nospiežot pogu “Ievadīt paziņojuma numuru”;
   3. pēc pēcapmaksas paziņojuma numura nolasīšanas/ ievades, Klientam tiks atspoguļota pēcapmaksas paziņojuma summa apmaksai.
  5. Klients var apmaksāt pēcapmaksas paziņojumu tikai no sava Konta.
  6. Ja pēcapmaksas paziņojums ir apmaksāts, Klients saņem informatīvu paziņojumu par apmaksas veikšanu.
  7. Ja Klients ir saņēmis paziņojumu par Maksas autostāvvietas pēcapmaksu, Klientam jāveic Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa. Klientam ir tiesības lietot pēcapmaksas paziņojumā norādīto Maksas autostāvvietu paziņojumā norādītajā dienā.

10.Emitenta tiesības un pienākumi

 1. Emitentam ir  pienākums, saņemot no Klienta reģistrētā mobila tālruņa numura īsziņu vai Mobilās lietotnes komandu, vai Klienta rīkojumu Tīmekļa vietnē ar komandu veikt maksājumu Tirgotājam par preci vai pakalpojumu, izpildīt šādu rīkojumu. Emitents neveic tādu rīkojumu izpildi, ja Klienta Kontā nepietiek līdzekļu.
 2. Kad Klients ir nosūtījis rīkojumu, izmantojot reģistrētā mobilā tālruņa numura īsziņu vai Mobilās lietotnes komandu vai Klienta rīkojumu Tīmekļa vietnē, šis rīkojums tiek uzskatīts par beznosacījuma piekrišanu darījumam un naudas līdzekļu pārskaitījumam, izpildot Elektroniskās naudas maksājuma autorizāciju.
 3. Klients ir atbildīgs, lai Kontā būtu pietiekams līdzekļu atlikums maksājumu veikšanai. Ja līdzekļu atlikums nav pietiekams, vai, ja Klienta rīkojumā norādītā informācija nav pietiekama, vai, ja maksājuma summa ir mazāka par minimālo maksājumu limitu vai augstāka par maksimālo maksājumu limitu, Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu Klienta labā. Emitents neatbild par zaudējumiem Klientam, ja tie radušies augstākminēto iemeslu dēļ.
 4. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāja preču vai pakalpojumu trūkumiem, drošumu un atbilstību normatīviem aktiem. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo Tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāju darbībām vai bezdarbību, kā arī nesniedz Klientam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz Tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Visas pretenzijas par Tirgotāja tirgotajām precēm vai piedāvātajiem pakalpojumiem Klients  iesniedz Tirgotājam.
 6. Emitents atbild šajos Noteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā par Klienta Kontā esošajiem līdzekļiem, to saglabāšanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem, ja tas saistīts ar līdzekļu pazušanu  vai kļūdaini izpildītais darījums ir radies Sistēmas trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību izraisījis pats Klients vai tas radies trešās personas apzinātas rīcības rezultātā. Emitents nav atbildīgs par Klientam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu.
 7. Emitenta atbildība pret Klientu tiek noteikta saskaņā ar šiem Noteikumiem un Līgumu, nepārsniedzot summu, kas atbilst Konta ekvivalentai monetārajai vērtībai, ko Emitenta vainas dēļ zaudējis Klients.
 8. Emitents ir atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tāda neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu sekas.
 9. Emitents nodrošina Klientu ar Kontā veikto darījumu pārskatu par visu Konta izmantošanas periodu kopš tā aktivizēšanas. Pārskati ir pieejami Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē, Klientam autorizējoties.
 10. Emitents neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā saistībā ar mobilo sakaru operatora tehniskajām problēmām.
 11. Gadījumā, ja pēc Klienta pieprasījuma no Klienta Konta tiek veikts līdzekļu pārskaitījums uz kredītiestādes kontu, Emitents ir tiesīgs pieprasīt no Klienta jebkādu informāciju, kas pēc Emitenta uzskata ir nepieciešama, lai identificētu Klientu un viņa saistību ar Kontu. Emitentam ir pienākums izpildīt minēto naudas līdzekļu pārvedumu tikai pēc tam, kad Emitents ir pārliecinājies par Klienta identitāti un Konta piederību Klientam.
 12. Emitentam ir tiesības informēt Klientu, piezvanot, nosūtot īsziņu vai vēstuli uz Klienta elektroniskā pasta adresi, par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmas izmantošanu vai šādu paziņojumu ievietot Mobilajā lietotnē.
 13. Emitentam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, apturēt Konta darbību gadījumā, ja Klients ir pārkāpis Līguma vai šo Noteikumu noteikumus, vai, ja Emitentam ir radušas aizdomas, ka Klienta Konts tiek lietots prettiesisku, nelegālu, krāpniecisku iemeslu vai ar nolūku legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Ja Emitentam rodas pamatotas aizdomas, Klienta Konts tiek slēgts, paziņojot par to tiesībsargājošām iestādēm un Kontroles dienestam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 14. Emitentam ir tiesības noteikt papildus ierobežojumus, ja Klients izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par to iepriekš informējot Klientu pie attiecīgā pakalpojuma apraksta Tīmekļa vietnē un Lietotnē.

 

11.Klienta tiesības un pienākumi

 1. Klientam, pirms pirmreizējās autorizācijas Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē, ir pienākums iepazīties ar Līguma un šo Noteikumu noteikumiem. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu tālruņa numuru un pieejas kodu,  tiek pieņemts, ka Klients apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu uzsākt Mobilās lietotnes izmantošanu, kā arī piekrīt Noteikumiem un Līgumam, un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot  Sistēmu.
 2. Klientam ir tiesības pieprasīt esošo Elektroniskās naudas līdzekļu atpirkšanu.
 3. Klients ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas Līguma noslēgšanai precizitāti un patiesumu. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi  un pieteikumi tiek izpildīti pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Emitents nenes atbildību par Klienta nepareizi vai neprecīzi sniegto informāciju.
 4. Klienta darbības Sistēmā, kas satur norādes par darījumu atbilstoši Sistēmas nosacījumiem, ir pielīdzināmas Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Sistēmā un tiek uzskatītas par Klientam saistošām.
 5. Klients apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt sava Konta pieejas kodu. Klientam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu nesankcionētu sava mobilā tālruņa nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā ir iespējams veikt nesankcionētas darbības ar Klienta Kontu.
 6. Klients apliecina un piekrīt tam, ka viņš ir brīdināts par to, ja tiks konstatēts, ka Klients izmanto Kontu krāpniecisku, nelegālu vai līdzīgu iemelsu dēļ, nolūkā veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, un, ja Emitentam rodas pamatotas aizdomas par šādu nesankcionētu darbību veikšanu, Emitents veiks visas nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu Klienta prettiesisko rīcību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, paziņojot par to tiesībsargājošām iestādēm un Kontroles dienestam saskaņā ar Līguma 13.13.punktu.
 7. Klients ir atbildīgs par radītiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras, izmantojot Sistēmu, veiktas Klienta Kontā līdz tā bloķēšanas brīdim.
 8. Klients ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas pareizību un par zaudējumiem un kaitējumu, kas, izmantojot Sistēmu, veiktas Klienta Kontā līdz tā bloķēšanas brīdim.
 9. Klients ir atbildīgs par kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Emitentam. Tas ietver darījuma uzdevumu un šo darījuma uzdevumu precizitāti. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Emitents nav atbildīgs par Klienta sniegtās informācijas precizitāti.
 10. Klientam ir pienākums sekot līdzi sava Konta stāvoklim. Gadījumā, ja Klienta Kontā nav līdzekļu, Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Klienta Kontu, kā arī gadījumā, ja Konta atlikums tiek iztērēts brīdī, kad tiek saņemts Tirgotāja pakalpojums, apmaksa par šāda pakalpojuma sniegšanu tiek pārtraukta. Klients ir atbildīgs par to, lai Kontā būtu pietiekams Konta atlikums maksājumu veikšanai. Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu, ja Konta atlikums vai Klienta iesniegtā informācija  nav pietiekama (Mobilajā lietotnē vai īsziņā), maksājuma summa pārsniedz maksimālo vai ir mazāka par minimālo maksājumu limitu, ja tāds ir noteikts, vai maksājuma uzdevums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Sistēmas palīdzību. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Klientam.
 11. Emitents ir tiesīgs ierakstīt un apstrādāt visu informāciju (tai skaitā sarunas), kas ir nodota, lietojot Sistēmas pakalpojumus, un reģistrēt Klienta veiktās darbības, izmantojot Sistēmu, un, ja nepieciešams, izmantot šo informāciju veikto darījumu pamatošanai un pierādīšanai.
 12. Klients piekrīt, ka Emitentam ir tiesības pēc Tirgotāju pamatota pieteikuma sniegt informāciju par Klienta veiktajiem darījumiem saistībā ar šī Tirgotāja sniegto pakalpojumu un to apmaksu.
 13. Klients ir informēts, ka Emitents, veicot Līguma izpildi, ir tiesīgs apstrādāt Klienta personas datus, iegūt un uzglabāt identificējošo personas apliecinošo dokumentu kopijas, Klienta norēķinu datus, kā arī citu informāciju, kas ir nepieciešama Emitentam un iegūstama Līguma un citu Emitentam saistošo normatīvo aktu izpildei.

 

12.Konta izmantošanas izmaksas

 1. Emitenta pakalpojumi un Sistēmas izmantošana Klientam ir bez maksas.
 2. Emitentam netiek piemērota komisijas maksa Elektroniskās naudas atpirkšanas gadījumā.
 3. Izskatot reklamācijas vai Klienta sūdzības, Emitents nepiemēro samaksu.
 4. Klients norēķinās par pakalpojumiem pēc Tirgotāja noteiktā cenrāža. Gadījumā, ja Tirgotājs piemēro papildus maksu, Emitents publicē paziņojumu Tīmekļa vietnē un Lietotnē.
 5. Par Klienta nosūtītām īsziņām, Klientam norēķinoties par Pakalpojumiem, Klients norēķinās ar sava mobilā telefona operatoru saskaņā ar mobilā operatora spēkā esošajiem tarifiem.
 6. Brīdinājuma un informatīvais paziņojums, ko Klients saņem īsziņas formātā no Emitenta, ir bez maksas. Atgādinājuma, brīdinājuma  paziņojums, ko Klients saņem īsziņas formātā no Emitenta ir bez maksas.
 7. Par brīdinājuma, informatīvajiem un atgādinājuma paziņojumiem Klientam ir piemērojama papildus maksa 0,10 (nulle, komats, desmit) euro apmērā.

13.Konta bloķēšana un Elektroniskās naudas atgriešana

 1. Emitentam vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, ir tiesības bloķēt Kontu un Klienta darbības Sistēmā, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus un Līgumu vai radies pamatots iemesls aizdomām, ka Sistēma tiek lietota nelegālām vai prettiesiskām darbībām, vai krāpnieciskos nolūkos, vai, lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus. Konta darbība tiek bloķēta līdz brīdim, kamēr Emitents nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekš minētā informācija apstiprinās, Emitents ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Klienta Konta slēgšanu vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.
 2. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī dzēst Mobilo lietotni, nozīmējot arī pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu, kā arī veikt tās darbības atjaunošanu.
 3. Klientam ir tiesības pieprasīt Kontā esošo līdzekļu atpirkšanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Emitentam vai tā pārstāvim Elektroniskās naudas atgriešanā -  Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” klientu apkalpošanas centram. Klients kopā ar iesniegumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
 4. Elektronisko naudu no Riga Card Konta Emitents atpērk, pārskaitot naudu uz Klienta norādīto kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas  brīža. Emitents var izpildīt atpirkšanas rīkojumu tikai uz pašam Klientam piederošu maksājuma karti vai bankas kontu. Ja pieteikuma iesniedzēja personas dati nesakrīt ar Sistēmā norādītajiem Klienta datiem, vai Klients atsakās sniegt Emitentam papildus informāciju, Emitentam ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas atpirkšanas pieteikuma izskatīšanu un atstāt to bez tālākas virzības.
 5. Elektroniskās naudas atpirkšana no Personalizētas viedkartes Konta notiek saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumiem, kuri publicēti Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumiem, kuri publicēti sadaļā – Par mums  - Normatīvie dokumenti - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/normativie-dokumenti.

14.Reklamācijas un sūdzību izskatīšana

 1. Klientam ir tiesības apstrīdēt veikto darījumu (iesniegt reklamāciju), ja Emitents nav atļāvis Elektroniskās naudas darījumu un pārskaitījums ir veikts bez Klienta ziņas (Klients nav devis rīkojumu personīgi ar mobilā tālruņa īsziņas starpniecību, izmantojot Mobilo lietotni vai Tīmekļa vietni un tās pieejas kodus). Emitentam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtēt Klienta iesniegumu un pārliecināties, vai apstrīdēto darījumu ir veicis Klients. Ja Klienta reklamācija ir pamatota, Emitents atmaksā Klientam nepareizi (kļūdaini) noņemtos līdzekļus, veicot korekciju Sistēmā.
 2. Ar reklamācijas pieteikumu Klientam vienlaicīgi ir jāiesniedz pierādījumi, kas apstiprina apstrīdētā darījuma būtību.
 3. Klients ir tiesīgs pieteikt sūdzību Emitentam par Elektroniskās naudas norēķiniem 30 (trīsdesmit) dienu laikā, nosūtot Emitentam to rakstiski uz juridisko adresi Rīgā, Cēsu ielā 31-3, LV- 1012 vai rakstot uz e-pastu : autostavvietas@rigassatiksme.lv.
 4. Emitents sniedz atbildi uz Klienta saņemto sūdzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

15.Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie tiesību akti

 1. Visos citos jautājumos, kas nav atrunāti šajos Noteikumos un Līgumā, Klients un Emitents rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
 2. Jebkuras sūdzības, pretenzijas un iesniegumi par Konta darījumiem un savstarpējam attiecībām starp Emitentu un Klientu šo Noteikumu un Līguma ietvaros tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas rast kompromisu pārrunu ceļā, strīds ir pakļauts izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
 1. Nepārvarama vara
  1. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas rezultātā.
  2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti, kā, bet ne tikai, ugunsgrēks, zibens, magnētiskās vētras, plūdi, zemestrīce un citi līdzīgi apstākļi, valsts varas iestāžu lēmumi vai pasākumi, karadarbība, nemieri, pasta darbības vai automātiskās datu apstrādes , datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi,  automātiskās datu apstrādes kļūdas, kurus Emitents nevar un nevarēja paredzēt un kontrolēt.
  3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Emitents nekavējoties informē Klientu.
  4. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no pusēm nav tiesību prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kuri tai varētu rasties sakarā ar šādiem apstākļiem 
  5. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem 19.2. punkta apstākļiem dod tiesības Emitentam līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.

17.Datu aizsardzība

 1. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ir Sistēmas īpašnieks, kas pilnvaro Emitentu pārvaldīt un attīstīt Sistēmu. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Klientu privātuma politika pieejama tiešsaistē: https://www.rigassatiksme.lv/files/1_klientu_privatuma_politika.pdf.
 2. Emitents šīs Sistēmas ietvaros, ir datu pārzinis, un veic savu darbību saskaņā ar SIA “Rīgas karte” Privātuma politiku (https://rigaskarte.lv/lv/privatums.html).
 3. Emitents apstrādā un uzglabā tikai tos datus par darījumiem ar Klienta Kontu, kuri nepieciešami Līguma izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai.
 4. Emitents nodrošina aizsargātu datu apmaiņu starp Klienta ierīci un Sistēmu.
 5. Emitents ir tiesīgs veikt Klientu datu apstrādi, tik cik tas ir nepieciešams Līguma, Sistēmas uzturēšanas un tās darbības nodrošināšanai, kā arī normatīvajos aktos un kontroles iestāžu priekšrakstos ietverto prasību izpildei.
 6. Klientu datu apstrāde tiks veikta šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un paredzētajiem mērķiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un atbilstoši attiecīgo datu pārziņu noteiktajai kārtībai.

18.Citi jautājumi

 1. Noteikumiem un jautājumiem, kas nav atrunāti šajos Noteikumos vai to pielikumos, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
 2. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku kāda iemesla dēļ, tai skaitā normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Noteikumu tekstā, neietekmējot pārējos nosacījumus.

19.Noslēguma jautājumi

 1. Šo Noteikumu izpildes kontroli veic Klientu apkalpošanas un komunikācijas daļas vadītājs.
 2. Šo Noteikumu 1. un 2.pielikumu atbilstoši faktiskajai situācijai sadarbībā ar SIA “Rīgas karte” aktualizē Klientu apkalpošanas un komunikācijas daļa, grozījumus saskaņojot ar Juridisko daļu un administratīvo resursu pārvaldības direktora vietnieku, un aktualizētos noteikumus ievieto Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” interneta mājas lapā.
 3. Klientu apkalpošanas un komunikācijas daļa, sadarbībā ar SIA “Rīgas karte” nodrošina Noteikumu un to pielikumu, kā arī informācijas par personas datu apstrādi pieejamību Lietotnē un RP SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā.
 4. Ar šo Noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē 2017.gada 5.aprīlī valdē apstiprinātie noteikumi Nr.INA-NOT/2017/1 “Riga Card norēķinu sistēmas juridisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi” un noteikumi Nr. Nr.INA-NOT/2017/2 “Riga Card norēķinu sistēmas fizisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi”.

 

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas.

 

 

 

1.pielikums

Noteikumiem “Riga card norēķinu sistēmas

Konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi”

 

 

  Riga Card elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums

 

1.Līgumā izmantotie termini

 

Banklink maksājums – Latvijas banku internetbankas risinājumus ar kura palīdzību Klients var veikt norēķinus ar Emitentu, izmantojot bankas piedāvāto risinājumu.

Elektroniskā nauda – elektroniskā nauda, kuru emitē Emitents apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Klientiem un par Tirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem. Elektronisko naudu Emitents atpērk apmaiņā pret reālo naudu (euro un euro centiem).

Elektroniskās naudas atpirkšana – Emitenta veiktā darbība, kuras laikā no Klienta Elektroniskās naudas konta tiek noņemti Elektroniskās naudas līdzekļi un atbilstošs reālās naudas apmērs tiek izmaksāts Klientam.

Elektroniskās naudas emisija – Emitenta veiktā darbība, kuras laikā Emitenta Klienta Elektroniskās naudas kontā tiek ieskaitīts reālās naudas līdzekļiem atbilstošs Elektroniskās naudas apmērs.

Emitents – Latvijas Republikas elektroniskās naudas iestāde – SIA “Rīgas karte” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003979933, adrese: Cēsu iela 31-3, Rīga, LV-1012), reģistrēta 30.01.2013. Elektroniskās naudas iestāžu reģistrā (Nr. 06.12.01.482/11)un kuras darbību uzrauga  Finanšu un Kapitāla tirgus komisija.

Identifikators – Klienta identifikators Sistēmā, Klienta tālruņa numurs.

Lietotne (Mobilā lietotne) – RigaCard lietojumprogrammatūra, kas paredzēta konkrētu datu apstrādes Sistēmas lietotājam (Klientam), nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Lietotne darbojas viedtālruņos, neatkarīgi no citām sistēmām.

Līgums – Riga Card elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums, šis līgums.

Maksas autostāvvieta – pašvaldības valdījumā vai privātīpašumā esoša teritorija, kas ir izveidota transportlīdzekļu novietošanai, tajā skaitā Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr. 206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” minētās maksas autostāvvietas.

Noteikumi - Riga Card norēķinu sistēmas konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi.

Personas datu apstrāde - nozīmē jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte (ID karte).

Personalizētā viedkarte (e-talons) – viedkarte, kuru izsniedz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un kuras lietotājam tiek dotas tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības , tās kapitālsabiedrību un Tirgotāju piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības, un kura ir izmantojama norēķiniem par Rīgas pilsētas pašvaldības tās kapitālsabiedrību un Tirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī apliecina personas statusu un identitāti.

Profils – Lietotnes sastāvdaļa, Klienta personīgais kabinets - profils, kurā Klientam ir iespējams pārlūkot savu Kontu, apskatīt darījumu vēsturi, apmaksāt Maksas autostāvvietu pakalpojumus, kā arī veikt izmaiņas Lietotnes uzstādījumos. Vienam mobilā tālruņa numuram Sistēmā tiek izveidots viens Klienta profils.

Reklamācija – Klienta ierosinātā elektroniskās naudas darījuma apstrīdēšana.

Riga Card elektroniskās naudas konts  (Konts) – Sistēmas sastāvdaļa, kas ietver informāciju par Klienta līdzekļu apmēru Sistēmā. Sistēmā esošs konts, kas tiek identificēts pēc Klienta tālruņa numura.

Klients - mobilā tālruņa vai citu elektronisku ierīču lietotājs, kuram Sistēmā ir atvērts Riga Card Elektroniskās naudas Konts un kas to lieto atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

Sistēma – Riga Card tīmekļa vietnes (www.Riga Card.lv) daļa, norēķinu sistēma, kurā Klients var veikt maksājumus ar Emitenta emitētu Elektronisko naudu, izmantojot mobilo tālruņu īsziņas, lietotnes vai citus elektroniskus risinājumus, kurus nodrošina Emitents.

Tirgotājs - preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas ir apņēmies pieņemt Emitenta emitēto Elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli par tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un ar Sistēmas starpniecību saņem naudas līdzekļus par tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Tirgotājs ir datu pārzinis datiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Tirgotāja sniegto pakalpojumu.

Tīmekļa vietne – tīmekļa vietnes ar adresi: www.rigacard.lv.

2.Vispārīgie noteikumi

 1. Šis Līgums tiek noslēgts starp Emitentu un Klientu, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Emitents izsaka piedāvājumu noslēgt šo Līgumu publiski, ievietojot to Tīmekļa vietnē un Lietotnē, kā arī  informē par Līguma noslēgšanas iespēju ar Tīmekļa vietni un Lietotni saistītajos reklāmas materiālos, kas ir pieejami Klientam.
 2. Klienta piekrišana noslēgt šo Līgumu tiek izteikta ar brīdi, kad Klients ir reģistrējies Tīmekļa vietnē vai Lietotnē un kļuvis par Klientu šī Līguma 6.punkta noteiktajā kārtībā, kā arī iepazinies un piekritis Noteikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
 3. Līguma 2.2.punktā noteiktās darbības tiek uzskatītas par Klienta beznosacījuma piekrišanu Emitenta publiski izteiktajam piedāvājumam.
 4. Saskaņā ar iekšējām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikām un riska līmeņa izvērtējumu, Emitents akceptē tikai tāda Klienta piekrišanu šī Līguma noteikumiem, kas ,izmantojot distances saziņas līdzekļus, izteikta izmantojot vienīgi Latvijas mobilo operatoru tālruņu numurus un šo operatoru atbalstīto pieslēgumu.
 5. Līgums ir sagatavots, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas, kas Emitentam uzliek par pienākumu iegūt par Klientu identificējošās ziņas, sniedzot Līgumā ietvertās informācijas skaidrojumu Maksas autostāvvietu apmaksai, kā arī atteikuma tiesības ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, un citu informāciju, kas Emitentam kā elektroniskās naudas  iestādei ir nepieciešama savu pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros.
 6. Līgumā aprakstītā Kontā esošo Klienta Elektronisko naudu ir iespējams izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem.

3.Līguma stāšanās spēkā

 1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir piekritis Līguma nosacījumiem  un Noteikumiem un izteicis  beznosacījuma piekrišanu, kā arī veicis Līguma 5.punktā minētās darbības, izveidojot Profilu un aktivizējot Kontu.
 2. Šis Līgums ir uzskatāms par juridisku vienošanos starp Emitentu un Klientu, kas stājās spēkā Līguma 3.1. punkta noteiktajā kārtībā.
 3. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
 4. Aktivizējot un papildinot Kontu, Klients apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu uzņemties tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt.
 5. Maksas autostāvvietu pakalpojuma lietošana vai citas šajā Līgumā vai normatīvajos aktos paredzētās Klienta darbības vai Sistēmas risinājumu lietošanas uzsākšana no Klienta puses ir uzskatāma par Klienta piekrišanu šim Līgumam un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp Klientu  un Emitentu.

4.Līguma priekšmets

 1. Emitents atver Klientam Elektroniskās naudas Kontu un apmaiņā pret Klienta naudas līdzekļiem ieskaita (emitē) šajā Kontā Emitenta Elektronisko naudu.
 2. Kontā esošā Elektroniskā nauda ir Klienta īpašums un šos Elektroniskās naudas līdzekļus var izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem.
 3. Emitents pēc Klienta iesnieguma par Elektroniskās naudas atpirkšanu saņemšanas, atpērk Klienta Elektroniskās naudas līdzekļus, pārskaitot Klientam bezskaidras naudas līdzekļus ekvivalenti Elektroniskās naudas līdzekļiem Konta atlikumā iesnieguma saņemšanas brīdī.
 4. Šīs Līgums tiek uzskatīts  par saistošu visām Klienta veiktajam darbībām, pārskaitījumiem, rīkojumiem, maksājumiem, maksājumu uzdevumiem, iesniegumiem, kā arī citām darbībām no to apstiprināšanas brīža.

 

5.Elektroniskās naudas Konta atvēršana

 1. Savu piekrišanu Līgumam un Sistēmas aktivizācijai, Klients apliecina, veicot šādas secīgas darbības:
  1. nosūtot īsziņu (SMS) ar tekstu JAUNS uz tālruņa numuru 8585, kuras komandas norādītas vietnē https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas.
  2. ievadot savu telefona numuru Mobilajā lietotnē;
  3. reģistrējoties Tīmekļa vietnē (www.rigacard.lv).
 2. Pirmo reizi autorizējoties Tīmekļa vietnē vai Mobilajā Lietotnē, Klients Sistēmas aktivizēšanu veic, iepazīstoties un piekrītot šim Līgumam un Noteikumiem.
 3. Sistēmu var aktivizēt vienīgi  Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstītie virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu.
 4. Pakalpojumu “Jūrmalas caurlaide apmaksa”, “Maksas autostāvvietu apmaksa”, “Rīgas satiksme sabiedriskā transporta biļešu apmaksa” lietošana ir iespējama tikai no Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstīto virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu, ja šādi pakalpojumi Lietotnē ir pieejami.
 5. Emitentam saņemot Klienta Konta aktivizācijas pieteikumu, ir uzskatāms, ka Klients ir piekritis šī Līguma noteikumiem un tas ir stājies spēkā. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi, Emitents Klientam atver Elektroniskās naudas Kontu.
 6. Visām darbībām Sistēmā kā Klienta Identifikators tiek izmantots viņa mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram Sistēmā tiek izveidots viens Klienta Profils. Vienu un to pašu Klienta Profilu ir atļauts lietot paralēli vairākās ierīcēs.
 7. Pēc Elektroniskās naudas Konta atvēršanas, Emitents nosūta Klientam pieejas datus Sistēmai

(Klienta lietotājvārdu, kas ir mobilā tālruņa numurs un sākotnējo pieejas paroli), kurus Klients izmanto, lai pabeigtu reģistrāciju Sistēmā un varētu izmantot Elektroniskās naudas Kontu.

 1. Klients ir personīgi atbildīgs par sava Konta datu, t.sk. lietotājvārda un paroles, neizpaušanu citām personām.

6.Elektroniskās naudas Konta Klienta identifikācija

 1. Pirms Elektroniskās naudas Konta izmantošanas, Klients sniedz par sevi šādu informāciju:
  1. Piekrišanu šī Līguma nosacījumiem;
  2. Piekrišanu Noteikumiem;
  3. Piekrišanu fizisko personu datu apstrādei;
  4. Maksājuma kartes vai bankas konta datus;
  5. Vārdu un uzvārdu, personas kodu;
  6. Citu informāciju, ka to pieprasa Emitents saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  7. Klientam ir pienākums reģistrēties Sistēmā, izmantojot tikai personīgo informāciju un savus personas datus. Klients ir atbildīgs par viņa sniegto un Sistēmā ievadīto datu pareizību.
 2. Emitents informē Klientu, ka 6.1. punktā sniedzamās ziņas Emitentam ir iegūstamas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu un ar šiem likumiem saistītos tiesību aktus;
 3. Klients piekrīt sniegt Emitentam pieprasītās papildus ziņas, ja tādas ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Emitenta kā  reģistrētas Elektroniskās naudas iestādes darbību.
 4. Klienta identifikācija Sistēmā noris pēc Klienta mobilā tālruņa numura.
 5. Gadījumā, ja Klients nav norādījis vai ir norādījis nepatiesus datus, kas minēti 6.1.punktā, Emitentam ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas Konta atvēršanu vai uz laiku, līdz informācijas pārbaudei, apturēt Elektroniskās naudas Konta darbību.
 6. Klients ir pienākums uzturēt aktuālus identitātes datus, tajā skaitā kontaktinformāciju. Izmaiņu gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Emitentu. Klients izmaiņas var reģistrēt Sistēmā.

7.Elektroniskās naudas Konta lietošana

 1. Klients, pēc Elektroniskās naudas Konta atvēršanas, ir tiesīgs iegādāties Emitenta Elektronisko naudu. Elektroniskā nauda tiek ieskaitīta Klientam atvērtajā Elektroniskās naudas Kontā un Klientam ir iespēja pārliecināties par Kontā veiktajiem darījumiem un Elektroniskās naudas atlikumu Sistēmā.
 2. Lai uzsāktu Maksas autostāvvietu apmaksu, Klientam ir jāpapildina Konts, veicot Elektroniskās naudas iegādi:
  1. Izmantojot Eiropas Savienības kredītiestādes vai finanšu iestādes izdotu maksājuma karti, manuāli ievadot kartes datus Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē;
  2. izmantojot Emitenta piedāvāto Banklink maksājuma pieslēgumu no kādām no Latvijā esošām kredītiestādēm;
  3. piesaistot Elektroniskās naudas Kontam Eiropas Savienības kredītiestādes vai finanšu iestādes izdotu maksājuma karti Timekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē. Šajā gadījumā Klientam ir iespēja izvelēties iespēju, kad Elektroniskās naudas konts tiks papildināts automātiski sadaļā “Automātiskā konta papildināšana”,  aktivizējot automātiskās papildināšanas funkciju, ja Elektroniskās naudas Konta atlikums būs zemāks, kā Klients ir norādījis Konta atlikumā pie kura veikt papildināšanu (0,50, 1,00, 2,00 vai 5,00 EUR).
 3. Emitents var noteikt citas Riga Card Konta papildināšanas vietas un veidus, ievietojot informāciju Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.
 4. Elektroniskās naudas Kontam ir noteikti šādi limiti:
  1. minimālais Elektroniskās naudas Konta papildināšanas limits ir 3,00 EUR (trīs eiro, 00 centi);
  2. maksimālais Elektroniskās naudas Konta papildināšanas limits ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro);
  3. maksimālais Elektroniskās naudas Konta papildināšanas limits vienā reizē 70,00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi).
  4. Riga Card Konta kopējā summa pēc papildināšanas nedrīkst pārsniegt 150 (viens simts piecdesmit eiro). Ja Klients vēlēsies papildināt Kontu pārsniedzot Līguma 7.4.2. punktā noteikto, Klients par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē un Konta papildināšana netiks veikta.
 5. Elektronisko naudu Klients var izmantot, maksājot par Tirgotāju precēm vai pakalpojumiem un Maksas autostāvvietām.
 6. Emitents papildina Klienta Kontu atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai uzreiz pēc maksājuma apstrādes. Par Konta papildināšanu Klients saņem automātisku paziņojumu.
 7. Ja Konta kopējā apgrozība pārsniegs dienas vai mēneša noteikto limitu, Lietotājs par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē vai saņemot īsziņu, un Konta papildināšana netiks veikta.
 8. Sistēmas izmantošana ir bez maksas, izņemot, ja tiek piemērotas noteikta maksa saskaņā ar Noteikumiem un grozījumiem šajā Līgumā, grozījumus Emitentam publicējot ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms to stāšanās spēkā Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.
 9. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Klientam ir jāveic apmaksa saskaņā ar mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.
 10. Klientam ir pienākums veikt samaksu pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas vai tās laikā, izņemot gadījumus, ja Tirgotājs ir noteicis citādu samaksas kārtību. Maksas autostāvvietu izmantošanas gadījumā, tiek piemērota maksa, kas ir atkarīga no Maksas autostāvvietu operatora cenrāža un Maksas autostāvvietas izmantošanas laikā, tāpēc Klientam ir jāievēro Līguma un Noteikumu nosacījumu prasības, kuras ir publicētas Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.
 11. Gadījumos, ja Klients maksā par pakalpojumu, kas atkarīgs no patērētā laika, Emitents ir tiesīgs samazināt Elektroniskās naudas Konta atlikumu Klientam par summu, kas ir nepieciešama minimālā pakalpojuma laika (soļa) apmaksai. Ja Klients neizmanto visu minimālā pakalpojuma laiku (soli), atlikums Klientam netiek atgriezts.
 12. Izmantojot Riga Card Kontu norēķiniem, Sistēmā tiek samazināts Klienta Konta atlikums par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Riga Card Konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Klients tiek informēts, no Sistēmas nosūtot informāciju Klientam ar Mobilās lietotnes un/vai īsziņas starpniecību.
 13. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Klientam, izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.

8.Riga Card Konta lietošana

 1. Sistēmas izmantošana ir bez maksas, izņemot, ja tiek piemērotas noteiktās maksas saskaņā ar Sistēmas lietošanas cenrādi, un Lietotājs papildus izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par ko Lietotājs pirms pakalpojuma izmantošanas  tiek informēts Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.
 2. Norēķinoties ar Tirgotāju par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tiek piemērots Tirgotāja noteiktais preču vai pakalpojumu cenrādis.
 3. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Lietotājam jāveic apmaksa saskaņā ar sava mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.
 4. Izmantojot Riga Card Kontu norēķiniem, Konta atlikums Sistēmā tiek samazināts par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Riga Card Konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Klients tiek informēts, no Sistēmas nosūtot informāciju Klientam uz Mobilo lietotni un/vai īsziņas veidā.
 5. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Klientam, izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē.

9.Emitenta tiesības un pienākumi

 1. Emitenta pienākumi, saņemot no Klienta reģistrētā mobila tālruņa numura īsziņu vai Mobilās lietotnes komandu, vai Klienta rīkojumu Tīmekļa vietnē ar komandu veikt maksājumu Tirgotājam par preci vai pakalpojumu, vai pārskaitīt Klienta Elektroniskās naudas Kontā esošos naudas līdzekļus uz citu Sistēmā esošu Kontu. Emitents neveic tādu rīkojumu izpildi, ja Klienta Elektroniskās naudas Kontā nepietiek līdzekļu.
 2. Kad Klients ir nosūtījis rīkojumu, izmantojot reģistrētā mobilā tālruņa numura īsziņu vai mobilās lietotnes komandu vai Klienta rīkojumu Tīmekļa vietnē, šis rīkojums tiek uzskatīts par beznosacījuma piekrišanu darījumam un naudas līdzekļu pārskaitījumam, izpildot Elektroniskās naudas maksājuma autorizāciju.
 3. Klients ir atbildīgs, lai Elektroniskās naudas Kontā būtu pietiekams līdzekļu atlikums maksājumu veikšanai. Ja līdzekļu atlikums nav pietiekams, vai, ja Klienta rīkojumā norādītā informācija nav pietiekama, vai, ja maksājuma summa ir mazāka par minimālo maksājumu limitu vai augstāka par maksimālo maksājumu limitu, Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu Klienta labā. Emitents neatbild par zaudējumiem Klientam, ja tie radušies augstākminēto iemeslu dēļ.
 4. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāja preču vai pakalpojumu trūkumiem, drošumu un atbilstību normatīviem aktiem. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo Tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāju darbībām vai bezdarbību, kā arī nesniedz Klientam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz Tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Visas pretenzijas par Tirgotāja tirgotajām precēm vai piedāvātajiem pakalpojumiem Klients  iesniedz Tirgotājam.
 6. Emitents atbild šajā Līgumā un Noteikumos noteiktajā kārtībā par Klienta Kontā esošajiem līdzekļiem, to saglabāšanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem, ja tas saistīts ar līdzekļu pazušanu  vai kļūdaini izpildītais darījums ir radies Sistēmas trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību izraisījis pats Klients vai tas radies trešās personas apzinātas rīcības rezultātā. Emitents nav atbildīgs par Klientam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu.
 7. Emitenta atbildība pret Klientu tiek noteikta saskaņā ar šo Līgumu un Noteikumiem, nepārsniedzot summu, kas atbilst Konta ekvivalentai monetārajai vērtībai, ko Emitenta vainas dēļ zaudējis Klients.
 8. Emitents ir atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tāda neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu sekas.
 9. Emitents nodrošina Klientu ar Kontā veikto darījumu pārskatu par visu Konta izmantošanas periodu kopš tā aktivizēšanas. Pārskati ir pieejami Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē Klientam autorizējoties.
 10. Emitents neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā saistībā ar mobilo sakaru operatora tehniskajām problēmām.
 11. Gadījumā, ja pēc Klienta pieprasījuma no Klienta Konta tiek veikts līdzekļu pārskaitījums uz kredītiestādes kontu, Emitents ir tiesīgs pieprasīt no Klienta jebkādu informāciju, kas pēc Emitenta uzskata ir nepieciešama, lai identificētu Klientu un viņa saistību ar Kontu. Emitentam ir pienākums izpildīt minēto naudas līdzekļu pārvedumu tikai pēc tam, kad Emitents ir pārliecinājies par Klienta identitāti un Konta piederību Klientam.
 12. Emitentam ir tiesības informēt Klientu, piezvanot, nosūtot īsziņu vai vēstuli uz Klienta elektroniskā pasta adresi, par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmas izmantošanu.
 13. Emitentam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, apturēt Elektroniskās naudas Konta darbību gadījumā, ja Klients ir pārkāpis šī Līguma vai Noteikumu noteikumus, vai, ja Emitentam ir radušas aizdomas, ka Klienta Konts tiek lietots prettiesisku, nelegālu, krāpniecisku iemeslu dēļ vai ar nolūku veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Ja Emitentam rodas pamatotas aizdomas, Klienta Konts tiek slēgts, paziņojot par to tiesībsargājošām iestādēm un Kontroles dienestam.
 14. Emitentam ir tiesības noteikt papildus ierobežojumus, ja Klients izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par to iepriekš informējot Klientu pie attiecīgā pakalpojuma apraksta Tīmekļa vietnē un Lietotnē.

10.Klienta tiesības un pienākumi

 1. Klientam, pirms pirmreizējās autorizācijas Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē, ir pienākums iepazīties ar šī Līguma noteikumiem. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu tālruņa numuru un pieejas kodu,  tiek pieņemts, ka Klients apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu uzsākt Mobilās lietotnes izmantošanu, kā arī piekrīt Līgumam un Noteikumiem, un apņemas to ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot  Sistēmu.
 2. Klientam ir tiesības pieprasīt Elektroniskās naudas esošo līdzekļu atpirkšanu.
 3. Klients ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas Līguma noslēgšanai, precizitāti un patiesumu. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi  un pieteikumi tiek izpildīti pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Emitents nenes atbildību par Klienta nepareizi vai neprecīzi sniegto informāciju.
 4. Klienta darbības Sistēmā, kas satur norādes par darījumu atbilstoši Sistēmas nosacījumiem, ir pielīdzināmas Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Sistēmā un tiek uzskatītas par Klientam saistošām.
 5. Klients apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt sava Konta pieejas kodu. Klientam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu nesankcionētu sava mobilā tālruņa nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā ir iespējams veikt nesankcionētas darbības ar Klienta Kontu.
 6. Klients apliecina un piekrīt tam, ka viņš ir brīdināts par to, ja tiks konstatēts, ka Klients izmanto Elektroniskās naudas Kontu krāpniecisku, nelegālu vai līdzīgu iemelsu dēļ, nolūkā veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, un, ja Emitentam rodas pamatotas aizdomas par šādu nesankcionētu darbību veikšanu, Emitents veiks visas nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu Klienta prettiesisko rīcību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, paziņojot par to tiesībsargājošām iestādēm un Kontroles dienestam saskaņā ar šī Līguma 10.13.punktu.
 7. Klients ir atbildīgs par radītiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras, izmantojot Sistēmu, veiktas Klienta Kontā līdz tā bloķēšanas brīdim.
 8. Klients ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas pareizību un par zaudējumiem un kaitējumu, kas, izmantojot Sistēmu, veiktas Klienta Kontā līdz tā bloķēšanas brīdim.
 9. Klients ir atbildīgs par kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Emitentam. Tas ietver darījuma uzdevumu un šo darījuma uzdevumu precizitāti. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Emitents nav atbildīgs par Klienta sniegtās informācijas precizitāti.
 10. Klientam ir pienākums sekot līdzi sava Konta stāvoklim. Gadījumā, ja Klienta Kontā nav līdzekļu, Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Klienta Kontu, kā arī gadījumā, ja Konta atlikums tiek iztērēts brīdī, kad tiek saņemts Tirgotāja pakalpojums, apmaksa par šāda pakalpojuma sniegšanu tiek pārtraukta. Klients ir atbildīgs par to, lai Kontā būtu pietiekams Konta atlikums maksājumu veikšanai. Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu, ja Konta atlikums vai Klienta iesniegtā informācija  nav pietiekama (Mobilajā lietotnē vai īsziņā), maksājuma summa pārsniedz maksimālo vai ir mazāka par minimālo maksājumu limitu, ja tāds ir noteikts, vai maksājuma uzdevums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Sistēmas palīdzību. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Klientam.
 11. Emitents ir tiesīgs ierakstīt un apstrādāt visu informāciju (tai skaitā sarunas), kas ir nodota, lietojot Sistēmas pakalpojumus, un reģistrēt Klienta veiktās darbības, izmantojot Sistēmu, un, ja nepieciešams, izmantot šo informāciju veikto darījumu pamatošanai un pierādīšanai.
 12. Klients piekrīt, ka Emitentam ir tiesības pēc Tirgotāju pamatota pieteikuma sniegt informāciju par Klienta veiktajiem darījumiem saistībā ar šī Tirgotāja sniegto pakalpojumu un to apmaksu.
 13. Klients ir informēts, ka Emitents, veicot šī Līguma izpildi, ir tiesīgs apstrādāt Klienta personas datus, iegūt un uzglabāt identificējošo personas apliecinošo dokumentu kopijas, Klienta norēķinu datus, kā arī citu informāciju, kas ir nepieciešama Emitentam un iegūstama šī Līguma un citu Emitentam saistošo normatīvo aktu izpildei.

11.Elektroniskās naudas Konta izmantošanas izmaksas

 1. Emitenta pakalpojumi un Sistēmas izmantošana Klientam ir bez maksas.
 2. Emitentam netiek piemērota komisijas maksa Elektroniskās naudas atpirkšanas gadījumā.
 3. Izskatot reklamācijas vai Klienta sūdzības, Emitents nepiemēro samaksu.
 4. Klients norēķinās par pakalpojumiem pēc Tirgotāja noteiktā cenrāža. Gadījumā, ja Tirgotājs piemēro papildus maksu, Emitents publicē paziņojumu Tīmekļa vietnē un Lietotnē.
 5. Par Klienta nosūtītām īsziņām, Klientam izmantojot mobilo telefonu, Klients norēķinās ar sava mobilā telefona operatoru saskaņā ar mobilā operatora spēkā esošajiem tarifiem.
 6. Brīdinājuma un informatīvais paziņojums, ko Klients saņem īsziņas formātā no Emitenta ir bez maksas. Atgādinājuma, brīdinājuma  paziņojums, ko Klients saņem īsziņas formātā no Emitenta ir bez maksas.
 7. Par brīdinājuma, informatīvajiem un atgādinājuma paziņojumiem Klientam tiek piemērota papildus maksa 0,10 (nulle, komats, desmit) euro apmērā.

12.Konta bloķēšana un Elektroniskās naudas atgriešana

 1. Emitentam vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, ir tiesības bloķēt Kontu un Klienta darbības Sistēmā, ja Klients ir pārkāpis šo Līgumu vai radies pamatots iemesls aizdomām, ka Sistēma tiek lietota nelegālām vai prettiesiskām darbībām, vai krāpnieciskos nolūkos, vai, lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus. Konta darbība tiek bloķēta līdz brīdim, kamēr Emitents nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekš minētā informācija apstiprinās, Emitents ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Klienta Konta slēgšanu vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.
 2. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī dzēst Mobilo lietotni, nozīmējot arī pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu, kā arī veikt tās darbības atjaunošanu.
 3. Klientam ir tiesības pieprasīt Elektroniskās naudas Kontā esošo līdzekļu atpirkšanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Emitentam vai tā pārstāvim Elektroniskās naudas atgriešanā -  Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” , klientu apkalpošanas centram. Klients kopā ar iesniegumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
 4. Elektronisko naudu no Riga Card Konta Emitents atpērk, pārskaitot naudu uz Klienta norādīto kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža. Emitents var izpildīt atpirkšanas rīkojumu tikai uz pašam Klientam piederošu maksājuma karti vai bankas kontu. Ja pieteikuma iesniedzēja personas dati nesakrīt ar Sistēmā norādītajiem Klienta datiem, vai Klients atsakās sniegt Emitentam papildus informāciju, Emitentam ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas atpirkšanas pieteikuma izskatīšanu un atstāt to bez tālākas virzības.
 5. Elektroniskās naudas atpirkšana no Personalizētās viedkartes Konta notiek saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumiem, kuri publicēti Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumiem, kuri publicēti sadaļā – Par mums – Normatīvie dokumenti - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/normativie-dokumenti.

13.Reklamācijas un sūdzību izskatīšana

 1. Klientam ir tiesības apstrīdēt veikto darījumu (iesniegt reklamāciju), ja Emitents nav atļāvis Elektroniskās naudas darījumu un pārskaitījums ir veikts bez Klienta ziņas (Klients nav devis rīkojumu personīgi ar mobilā tālruņa īsziņas starpniecību, izmantojot Mobilo lietotni vai Tīmekļa vietni un tās pieejas kodus). Emitentam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtēt Klienta iesniegumu un pārliecināties vai apstrīdēto darījumu ir veicis Klients. Ja Klienta reklamācija ir pamatota, Emitents atmaksā Klientam nepareizi (kļūdaini) noņemtos līdzekļus, veicot korekciju Sistēmā.
 2. Ar reklamācijas pieteikumu Klientam vienlaicīgi ir jāiesniedz pierādījumi, kas apstiprina apstrīdētā darījuma būtību.
 3. Klients ir tiesīgs pieteikt sūdzību Emitentam par Elektroniskās naudas norēķiniem 30 (trīsdesmit) dienu laikā, nosūtot Emitentam to rakstiski uz juridisko adresi Rīgā, Cēsu ielā 31-3, LV-1010 vai rakstot uz e-pastu : autostavvietas@rigassatiksme.lv.
 4. Emitents informē Klientu, ka Emitentam ir izstrādāti iekšējie norādījumi sūdzību izskatīšanai un sūdzības tiek izskatītas atbilstoši šai kārtībai un Līguma 14.punktā minētajiem noteikumiem.
 5. Emitents sniedz atbildi uz Klienta saņemto sūdzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

14.Līguma grozīšana un izbeigšana

 1. Emitentam ir tiesības vienpusēji grozīt šo Līgumu. Emitents par visiem Līguma grozījumiem informē Emitentu, publicējot Līguma aktuālo versiju Tīmekļa vietnē (www.RigaCard.lv);
 2. Klientam un Emitentam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to paziņojot otram līgumslēdzējam. Gadījumā, ja Klients atkāpjas no Līguma un, ja Klienta Elektroniskās naudas Kontā ir pieejami līdzekļi, Klienta pienākums ir iesniegt pieteikumu Elektroniskās naudas Konta esošo līdzekļu atpirkšanai Līgumā paredzētajā kārtībā.
 3. Šīs Līgums tiek izbeigtas ar konkludentām darbībām, kas izpaužas kā Elektroniskās naudas Konta slēgšana,  un starp Emitentu un Klientu nepastāv nenokārtotas saistības.

15.Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie tiesību akti

 1. Visos citos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Klients un Emitents rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
 2. Jebkuras sūdzības, pretenzijas un iesniegumi attiecībā uz Elektroniskās naudas Konta darījumiem un savstarpējam attiecībām starp Emitentu un Klientu šī Līguma ietvaros tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas rast kompromisu pārrunu ceļā, strīds ir pakļauts izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.

 

 1. Nepārvarama vara
  1. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas rezultātā.
  2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti, kā, bet ne tikai, ugunsgrēks, zibens, magnētiskās vētras, plūdi, zemestrīce un citi līdzīgi apstākļi, valsts varas iestāžu lēmumi vai pasākumi, karadarbība, nemieri, pasta darbības vai automātiskās datu apstrādes , datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi,  automātiskās datu apstrādes kļūdas, kurus Emitents nevar un nevarēja paredzēt un kontrolēt.
  3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Emitents nekavējoties informē Klientu.
  4. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no pusēm nav tiesību prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kuri tai varētu rasties sakarā ar šādiem apstākļiem .
  5. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem Līguma 17.2.punktā dod tiesības Emitentam līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.

17.Datu aizsardzība

 1. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ir Sistēmas īpašnieks, kas pilnvaro Emitentu pārvaldīt un attīstīt Sistēmu. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Klientu privātuma politika pieejama tiešsaistē: https://www.rigassatiksme.lv/files/1_klientu_privatuma_politika.pdf.
 2. Emitents šīs Sistēmas ietvaros, ir datu pārzinis, un veic savu darbību saskaņā ar SIA “Rīgas karte” Privātuma politiku (https://rigaskarte.lv/lv/privatums.html).
 3. Emitents apstrādā un uzglabā tikai tos datus par darījumiem ar Klienta Kontu, kuri nepieciešami šī Līguma izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai.
 4. Emitents nodrošina aizsargātu datu apmaiņu starp Klienta ierīci un Sistēmu.
 5. Emitents ir tiesīgs veikt Klientu datu apstrādi, tik cik tas ir nepieciešams šī Līguma, Sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī normatīvajos aktos un kontroles iestāžu priekšrakstos ietverto prasību izpildei.
 6. Klientu datu apstrāde tiks veikta šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un paredzētajiem mērķiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un atbilstoši attiecīgo datu pārziņu noteiktajai kārtībai.

18.Citi jautājumi

 1. Noteikumiem un jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
 2. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku kāda iemesla dēļ, tai skaitā normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Līguma tekstā, neietekmējot pārējos nosacījumus.
Autostāvvietu informatīvais tālrunis
8585
© Rīgas satiksme
Riga Card Rīgas Karte
SIA "Rīgas Karte"
Vīlandes iela 6-3, Rīga, LV-1010

www.rigaskarte.lv