Riga Card JURIDISKO PERSONU KONTA ATVĒRŠANAS VEIDLAPA

1. Informācija par juridisko personu Lejupielādēt PDF

uzņēmuma pilns nosaukums

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Norēķinu rekvizīti

2. Informācija par Riga Card juridiskās personas kontu
Konts bez kredīta limita darbojas kā priekšapmaksas konts, ar kredīta limitu - gan kā priekšapmaksas, gan kā pēcapmaksas konts. Kredīta limita apmēru nosaka un piešķir Emitents, pamatojoties uz Klienta izvērtējumu.

veselos skaitļos

3. Informācija par līguma parakstītāju
Parakstot līgumu paraksttiesīgai personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara (oriģināls), ja līgumu paraksta uz pilnvaras pamata.

Piemēram, pilnvara Nr.___, saskaņa ar statūtiem u.c.

4. Informācija par līguma izpildi atbildīgo personu:

5. Vēlamā līguma parakstīšanas un saņemšanas vieta:

Iesniedzot šo veidlapu, Klients apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, ka Klients iepazinies ar līgumu „Līgums par Riga Card norēķinu sistēmas izmantošanu” un saistošiem nosacījumiem „Riga Card norēķinu sistēmas juridisko personu konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi”, tie viņam ir saprotami un pieņemami. Šajā sakarā Klients pret Emitentu pretenzijas neizvirza.

Autostāvvietu informatīvais tālrunis
8585
© Rīgas satiksme
Riga Card Rīgas Karte
SIA "Rīgas Karte"
Vīlandes iela 6-3, Rīga, LV-1010

www.rigaskarte.lv